Pre nego

“Impossibilium nulla obligatio est“
“Ništava je obaveza na nemoguće“

“Qui tacet consentire non videtur“
“Ko ćuti ne saglašava se“

Advokat Đorđević - Advokatska tarifa

  1. Naslovna
  2. Advokatska tarifa

Advokatska tarifa

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata je propis koji je u skladu sa Zakonom o advokaturi donela Advokatska komora Srbije. Stupila je na snagu 1.1.2013. godine i objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 121/2012. Ona predstavlja zvaničan advokatski cenovnik i svi advokati su dužni da po njoj vrše obračun svoje nagrade (cene) kada vrše svoju osnovnu delatnost, a to je pružanje pravne pomoći pravnim i fizičkim licima. Pored primene nagrada iz Tarife advokat može u pismenom sporazumu sa klijentom ugovoriti da se nagrada obračunava po započetom času rada na predmetu. U tom slučaju cenu ugovoraju advokat i klijent zajedno, s tim što ona ne može biti manja od 4.750 dinara po započetom času rada na predmetu. U određenim slučajevima advokat može umanjiti nagradu propisanu tarifom maksimalno do 50% njenog iznosa. Ovo se odnosi na situacije kada klijent imajući u vidu njegovo imovno stanje ne može da snosi punu nagradu.

Na ovom mestu možete pogledati uprošćen tabelarni prikaz advokatske tarife, a takođe i pogledati celu tarifu u integralnom tekstu.

PREUZIMTE TARIFU U TABELARNOM PRILAZU PREUZMITE TARIFU U TABELARNOM PRIKAZU
PREUZMITE CEO TEKST ADVOKATSKE TARIFE PREUZMITE CEO TEKST ADVOKATSKE TARIFE

UPROŠĆEN TABELARNI PRIKAZ ADVOKATSKE TARIFE
KRIVIČNI POSTUPAK

U krivičnom postupku nagrada advokata se obračunava prema visini zaprećene kazne za konkretno krivično delo, koje je klijentu advokata stavljeno na teret ili u slučaju da advokat zastupa oštećenog u zavisnosti od njegovog statusa u krivičnom postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac). Nagrada se plaća po izvršenoj radnji advokata.

Visina zaprećene
kazne
Odbrana ili zastupanje
po pretresuili
ročištu
Zastupanje
oštećenog po
pretresu ili ročištu
Sastav žalbe ili
vanrednih pravnih
lekova
Sastav inicijalnih
akata kojima se
pokreće postupak
Sastav ostalih
podnesaka
do 3 godine 18.000 9.750 33.000 16.500 8.250
preko 3 do 5 godina 24.000 12.750 45.000 22.500 11.250
preko 5 do 10 godina 31.500 16.500 60.000 30.000 15.000
preko 10 do 15 godina 46.500 24.000 90.000 45.000 22.500
preko 15 godina 61.500 31.500 120.000 60.000 30.000
OSTALI POSTUPCI GDE JE VREDNOST PROCENJIVA
(GRAĐANSKOPRAVNI ILI UPRAVNI)

U postupcima u kojima se može proceniti njihova vrednost nagrada se određuje prema toj vrednosti. Npr. ukoliko se vodi parnica za utvrđenje prava svojine na stanu, može se okvirno proceniti tržišna vrednost stana ili ukoliko se vodi postupak za isplatu duga vrednost tog spora moguće je odmah tačno odrediti. U svim takvim i sličnim situacijama bilo da se radi o parnici, upravnom postupku, sastavljanju isprava o pravnim poslovima, vanparnici i slično primenjuje se sledeća tabela za obračun nagrade.

Vrednost predmeta spora
(od predhodne
do poslednje
vrednosti)
Sastav podneska Zastupanje na ročištu
(po ročištu)
Pristup na odloženo
ročište (po ročištu)
Sastav žalbe
i vanrednih pravnih
lekova
do 450.000 6.000 7.500 4.500 12.000
do 750.000 9.000 10.500 6.000 18.000
do 1.500.000 11.500 12.750 7.125 22.500
do 3.000.000 16.500 18.000 9.750 33.000
do 6.000.000 22.500 24.000 12.750 45.000
do 12.000.000 30.000 31.500 16.500 60.000
do 24.000.000 37.500 39.000 20.250 75.000
do 48.000.000 45.000 46.500 24.000 90.000
preko 48.000.000 45.000 + 30 na svakih 300.000 46.500 + 30 na svakih 300.000 29.000 + 30 na svakih 300.000 90.000 + 30 na svakih 300.000
preko 120.000.000 52.200 + 30 na svakih 900.000 53.700 + 30 na svakih 900.000 27.600 + 30 na svakih 900.000 104.400 + 30 na svakih 900.000
preko 300.000.000 58.200 + 30 na svakih 4.500.000 mak. 88.200 59.700 + 30 na svakih 4.500.000 mak. 89.700 30.600 + 30 na svakih 4.500.000 116.400 + 30 na svakih 4.500.000
OSTALI POSTUPCI GDE VREDNOST NIJE PROCENJIVA
(GRAĐANSKOPRAVNI ILI UPRAVNI)

U postupcima u kojima se vrednost ne može proceniti nagrada se obračunava po vrsti postupka u kome advokat postupa.

Vrsta postupka Sastav podneska Zastupanje na ročištu
(po ročištu)
Pristup na
odloženo ročište
Sastav žalbe
i vanrednih pravnih
lekova
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi
, ostali prekršaji, pred sudom časti,
porodični (vanparnica) upis u katastar
- neprocenjivi predmeti, upravni postupaki spor
(Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon
i ostali), upis u APR
16.500 18.000 9.750 33.000
postupci pred državnim organom, ostali 19.500 21.000 11.250 39.000
službenosti, stambeni, prekršaj
pred policijom, ostali sporovi OS
22.500 24.000 12.750 45.000
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred
prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja,
stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak
i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža
i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
22.500 27.000 14.250 51.000
Zakonsko izdržavanje 6.000 7.500 4.500 12.000
Vršenje roditeljskog prava 11.250 12.750 7.125 22.500
privredni prestupi, uređenje
imovinskih odnosa - neprocenjivo,
ostale vanparnice, upravni postupak
i spor (poreski, carinski, policija),
ostali sporovi VS
30.000 31.500 16.500 60.000
ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000 37.500 19.500 72.000
autorski sporovi (neprocenjivi),
postupci pred Ustavnim sudom,
međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
45.000 46.500 24.000 90.000
OSTALE RADNJE

Odnosi se na radnje koje advokat preduzima za klijenta, a koje nisu obuhvaćane u gore navedenim slučajevima.

Vrsta radnje Iznos nagrade
Razni dopisi 3.000
Opomene, upoznavanje sa predmetom, pregled i razmatranje spisa predmeta 50% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama
Pregled zemljišnjih knjiga, vađenje izvoda i prepisa, pribavljanje klauzula pravnosnažnosti ili izvršnosti 20% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama
Pravni saveti Usmeni: 50% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama, Pismeni: 100% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama
Sastav ortačkog ugovora, generalni(opšti) ugovori, statut, osnivački akt pr. lica 30.000
Sastav zaveštanja, ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 19.500
Sastav punomoćja 13.500
Sastav ostalih izjava 11.250
Sastav ugovora o posluzi 16.500
Sastav ugovora o trg. zastupanju, opšti akti pravnih lica 25.500

Aktuelni blogovi

U advokatskoj praksi naime, pokazalo se da su rad i zaključci organa starateljstva često nepotpuni, pristrasani, neobrazloženi i zasnovani isključivo na obavljenom razgovoru sa jednom od parničnih stranaka u sudskom postupku, odnosno na paušalnim i nepotkrepljenim izjavama jedne od stranaka, o nasilju koje navodno trpe.
Svedoci smo vrlo rasprostranjene pojave nasilja u porodici u našem društvu, koje se ogleda pre svega u fizičkom zlostavljanju od strane muškarca kao jačeg pola prema ženi i neretko i deci, ali i psihičkog zlostavljanja koje se pojavljuje u različitim vidovima koje definišu eksperti iz ove oblasti, a koje vrše i muškarci i žene. Sudovima je stavljeno u zadatak da svojim vrednosnim sudovima upotpune zakonsku regulativu kojom je nasilje u porodici pre svega zabranjeno, a potom i definisano kao pona
Ono je definisano tako da obuhvata širok spektar mogućih radnji izvršenja i sastoji se u neovlašćenom praćenju, preduzimanju bilo kakvih radnji u cilju fizičkog približavanja nekom licu, a protivno volji tog lica, zatim u nastojanju da se protivno volji progonjenog uspostavi kontakt sa njim bilo preko trećih lica ili preko sredstava komunikacije. Radnja izvršenja obuhvata i zloupotrebu podataka o ličnosti nekog lica ili njemu bliskog lica radi nuđenja robe ili usluga, pretnju napadom na život, t

Sentence

Nije ni čudo što živimo izmišljenu budućnost jer prošlost još uvek nismo naučili.

I najveći filosof Sokrat, svetionik slobode govora je hapšen i osuđen na smrt. Umro je u tamnici ispivši otrov. Danas 24 veka nakon njegove smrti ceo svet je čuo za Sokrata, a za njegove tužioce i sudije niko! Zato setite se Sokrata!

A kada novo jutro konačno osvane i kada se sudnicama ponovo začuje slovo branilaca i kada naše kolge ispune hodnike te nove zgrade na pogrešnom mestu, odlazeći lagano uzdignutih glava na svoja suđenja znaće se da je Pravda visoko podignutim mačem odbranila svoju slobodu, svoju čast i nezavisnost. I tada će svima biti jasno da su advokati u istinu na samom vrhu pravosudne piramide.

Koleginice i kolege, upamtite to, da nam se ova golgota nikad više ne ponovi. Advokati su u pravu! Živela slobodna advokatura!

Ovaj moj tekst ujedno je i moja poruka mladima bez obzira iz koje su profesije, da u Srbiji ipak nije nemoguće svojim radom i znanjem ostvariti profesionalni i lični uspeh. Teško je, ali se isplati. «Upotrebite svu svoju snagu u službi ambicije!», davno je rekao velikan advokature Veljko Guberina. Ta misao neka vas vodi kroz ceo život. Ne dozvolte onim lošima da preotmu ono što je vaše, a vaše je zato što ste bolji od njih!