Pre nego

“Impossibilium nulla obligatio est“
“Ništava je obaveza na nemoguće“

“Dies interpellat pro homine“
“Rok opominje umesto čoveka“

Advokat Đorđević - Advokati

  1. Naslovna
  2. Advokati

Advokati

Advokat Aleksandar N. Đorđević

Advokat Aleksandar N. Đorđević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a zatim odradio pripravničku vežbu kod advokata Selme Bojić iz Beograda i položio pravosudni ispit. Osnivač je Advokatske kancelarije “Advokat Aleksandar N. Đorđević” sa sedištem u Beogradu Svetogorska 33.

Dobitnik je prestižne nagrade #PRIZNANJE 2015 za oblast krizne komunikacije i upravljanje rizicima koje dodeljuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću. Takođe je dobitnik POVELJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE za 2015. godinu koja se dodeljuje advokatima koji su svojim radom dali lični doprinos razvoju i napretku advokature.

Autor je brojnih tekstova iz oblasti prava i društvenog života, a u slobodno vreme piše i poeziju, svira klavir i gitaru i aktivan je korisnik svih društvenih mreža. Pored interesovanja za pravo zanima ga i kriminologija, ali i krizne komunikacije i PR.

Za vreme protesta advokata Srbije (septembar 2014. januar 2015. godine) bio je uredenik bloga protestadvokata.org na engleskom jeziku. Od oktobra 2015. godine obavlja dužnost urednika internet prezentacije Advokatske komore Srbije.

Uža specijalnost mu je krivično i porodično pravo, ali se pored toga bavi i zastupanjem klijenata u parnicama iz imovinskopravnih odnosa, privrednim i poreskim pravom, kao i pravom intelektualne svojine. Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim, španskim i ruskim jezikom.

Njegove izreke iz brojnih objavljenih članaka često se citiraju u stručnim krugovima. Najčuvenija njegova izreka “Godinama čuvam tuđe tišine, branim ih galamom” kojom opisuje dužnost advokata postala je svojevrsna metafora advokatske profesije.

Zalaže se za očuvanje nezavisnosti i samostalnosti advokatske profesije i njenog ustavnog položaja kao pružaoca pravne pomoći. Protivnik je komercijalizacije advokature i njenog svrstavanja u uslužne delatnosti. Bez nezavisnosti sudske vlasti nema nezavisne advokature i vladavine prava. U brojinim javnim nastupima isticao je nužnost udruživanja i jedinstvenog delovanja pripadnika svih pravosudnih profesija ka tom cilju.

Moto kancelarije: "Naš cilj je da za naše klijente ostvarimo najbolje moguće rezultate i zbog toga smo spremni da u to nesebično uložimo velike napore i trud. Veoma smo posvećeni klijentima i njihovim potrebama, naročito potrebom za dobijanje blagovremenih informacija o statusu njihovih predmeta i svim preduzetim radnjama u toku bilo sudskog postupka bilo komunikacije sa suprotnom stranom u cilju postizanja mirnog rešenja. Veoma smo profesionalni, posvećeni i odgovorni.”


Tijana Maksimović, advokatski pripravnik

Advokat Tijana J. Maksimović

Diplomirani pravnik - master pravnih nauka, jedna od najboljih studenata generacije. Nakon obavljenog pripravničkog staža u kancelariji položila je pravosudni i advokatski ispit. Kao advokat upisana u Advokatsku komoru Beograda 2018. godine. Uža specijalnost radno i porodično pravo.

Aktuelni blogovi

U sudskoj praksi pojavilo se kao sporno pitanje da li u slučaju osude za krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. Krivičnog zakonika, naknadno ispunjenje dospelih obaveza izdržavanja, nakon opozivanja uslovne osude i stupanja na izdržavanje kazne zatvora, može biti razlog na osnovu koga bi sud dozvolio ponavljanje krivičnog postupka. Naime, naknadno ispunjavanje nametnutih obaveza posle pravnosnažnosti presude kojom je opozvana uslovna osuda nema uticaja na ranije donetu sudsku odluku.
Porodičnim zakonom je propisano da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta. Najbolji interes deteta je tako najvažniji princip koji proizilazi iz Konvencije o pravima deteta i predstavlja pravni standard o kome se prvenstveno vodi računa kada se odlučuje o zaštiti prava i interesa deteta. Najbolji interes deteta ceni se prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, a elementi procene su, između ostalog, uzrast i pol deteta, njegove želje i
U advokatskoj praksi naime, pokazalo se da su rad i zaključci organa starateljstva često nepotpuni, pristrasani, neobrazloženi i zasnovani isključivo na obavljenom razgovoru sa jednom od parničnih stranaka u sudskom postupku, odnosno na paušalnim i nepotkrepljenim izjavama jedne od stranaka, o nasilju koje navodno trpe.

Sentence

U večitom mraku jedna sveća nije svetlost nego nada.

Godinama čuvam tuđe tišine branim ih galamom.

Zbog toga se na kraju ponovo vraćam na početak , na Pravdu, na onu statuu slepe žene što je većina nas ima na svojim radnim stolovima i poručujem nam svima: Otvorimo četvoro oči i budimo njeni branioci uvek i za sva vremena.

Ovaj moj tekst ujedno je i moja poruka mladima bez obzira iz koje su profesije, da u Srbiji ipak nije nemoguće svojim radom i znanjem ostvariti profesionalni i lični uspeh. Teško je, ali se isplati. «Upotrebite svu svoju snagu u službi ambicije!», davno je rekao velikan advokature Veljko Guberina. Ta misao neka vas vodi kroz ceo život. Ne dozvolte onim lošima da preotmu ono što je vaše, a vaše je zato što ste bolji od njih!

Nije ni čudo što živimo izmišljenu budućnost jer prošlost još uvek nismo naučili.